CurrentTime.world

    Jiaozuo, China:

    ...

    Facts

    Also known as

    Chiao-tso, Chiao-tso-chen, Chiao-tso-kung-k'uang-ch'u, Chiao-tso-kung-k’uang-ch’ü, Chiao-tso-shih, Chiau-chok-chhi, Chiau-chok-chhī, Cieu-cauk, Ciĕu-cáuk, Czjaoczo, Gjaoguo, Jiaozuo, Tiao-cuo, Tieu Tac, Tiêu Tác, Tsiaotso, Tszyaotszochzhen, jaojjwo si, jiao zuo, jiao zuo shi, jyawzww, zhyawzw, Ĝjaoĝuo, Ťiao-cuo, Ђаоцуо, Цзяоцзо, جیاوزوو, ژیاوزو, 焦作, 焦作市, 자오쭤 시