CurrentTime.world

    Khorramshahr, Iran:

    ...

    Facts

    Also known as

    Al-Muhammarah, Choremsehras, Choremšehras, Chorramsahr, Chorramschahr, Chorramszahr, Chorramšahr, Horamsaher, Horamšaher, Huerremsehr, Hürremşehr, Jorramchar, Khoramshahr, Khorram Shahr Abadan, Khorram Shahr Ābādān, Khorramchahre, Khorramshahr, Khorramxahr, Khorremshekhr, Khunin Shahr, Khurramshahr, Khūnīn Shahr, Koramshar, Koramsjar, Mohammerah, Muhammerah, Xürrəmşəhr, almhmrt, bndr khrmshhr, horramushafuru, huo la mu sha he er, khrmshhr, khurramasahara, Корамшар, Хорремшехр, Хуррамшаҳр, المحمرة, بندر خرمشهر, خرمشهر, خرمشھر, खुर्रमशहर, ホッラムシャフル, 霍拉姆沙赫尔